admin 發表於 2022-1-5 17:14:55

109 學年上學期 國小 5 年級 校用卷、門市卷、作業簿解答、習作解答、輔助教本 繁體中文版

<a href=https://www.abodisc.com/affiche.php?ad_id=-1&from=pubbox&goods_id=1806256-109+學年上學期+國小+5+年級+校用卷、門市卷、作業簿解答、習作解答、輔助教本+繁體中文版                  .html><h4>點此購買</h4></a><Pre Style=font-size:10pt;font-family:gulimche><font color=red>-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=</font>
HoneRiSO Rip
<font color=red>-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=</font>
軟體名稱: 109 學年上學期 國小 5 年級 校用卷、門市卷、作業簿解答、習作解答、輔助教本
語系版本: 繁體中文版
光碟片數: 單片裝(單面 DVD)
保護種類: 無
破解說明: <a href=#1>見最底下</a>
系統支援: 適用 32 與 64 位元的 Windows 7/8/8.1/10
硬體需求: PC
軟體類型: 電子試卷
更新日期: 2020.09.03
軟體發行: PIG(U.NKNOW)
官方網站: <a href="https://www.abodisc.com" target=_blank>https://www.abodisc.com</a>
中文網站: <a href="https://xcdex.net/abodisc" target=_blank>https://xcdex.net/abodisc</a>
軟體簡介: (以官方網站為準)
<font color=red>-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=</font>
<font color="#0000ff">109 學年上學期 國小 5 年級
- 校用卷
- 門市卷
- 作業簿解答
- 習作解答
- 輔助教本(全年級、全科目、全版本、含解答)</font>

<font color="#ff0000"><b>所有收錄內容皆為 pdf 電子檔案,適合大部份作業系統平台或手機及平板</b></font>

內容物
+---109上國小作業簿解答
|   +---109上南一作業簿
|   |       南一國語作業簿5上
|   |       南一數學作業簿5上
|   |       南一社會作業簿5上
|   |       南一自然作業簿5上
|   |
|   +---109上康軒作業簿
|   |       康軒國語練習簿5上
|   |       康軒數學練習簿5上
|   |       康軒社會練習簿5上
|   |       康軒自然練習簿5上
|   |
|   ---109上翰林作業簿
|         109上翰林國語五上作業簿
|         109上翰林數學五上作業簿
|         109上翰林社會五上作業簿
|         109上翰林自然五上作業簿
|
+---109上國小校用卷
|   |
|   +---南一
|   |   +---南一國語校卷
|   |   |       109上南一國語五上校卷答
|   |   |       109上南一國語五上校卷題
|   |   |
|   |   +---南一數學校卷
|   |   |       109上南一數學五上校卷答
|   |   |       109上南一數學五上校卷題
|   |   |
|   |   +---南一社會校卷
|   |   |       109上南一社會五上校卷答
|   |   |       109上南一社會五上校卷題
|   |   |
|   |   ---南一自然校卷
|   |         109上南一自然五上校卷答
|   |         109上南一自然五上校卷題
|   |
|   +---康軒
|   |   +---康軒國語校卷
|   |   |       109上康軒國語五上答
|   |   |       109上康軒國語五上題
|   |   |
|   |   +---康軒數學校卷
|   |   |       109上康軒數學五上答
|   |   |       109上康軒數學五上題
|   |   |
|   |   +---康軒社會校卷
|   |   |       109上康軒社會五上答
|   |   |       109上康軒社會五上題
|   |   |
|   |   ---康軒自然校卷
|   |         109上康軒自然五上答
|   |         109上康軒自然五上題
|   |
|   ---翰林
|       +---翰林國語校卷
|       |       109上翰林國語五上校卷答
|       |       109上翰林國語五上校卷題
|       |
|       +---翰林數學校卷
|       |       109上翰林數學五上校卷答
|       |       109上翰林數學五上校卷題
|       |
|       +---翰林社會校卷
|       |       109上翰林社會五上校卷答
|       |       109上翰林社會五上校卷題
|       |
|       ---翰林自然校卷
|               109上翰林自然五上校卷答
|               109上翰林自然五上校卷題
|
+---109上國小習作解答
|   +---109上南一國小
|   |   +---國語
|   |   |   ---國文5上
|   |   |       +---5上教師專用課本
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-1
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-10
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-11
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-12
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-13
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-14
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-2
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-3
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-4
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-5
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-6
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-7
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-8
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-9
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-備課小秘書 閱讀列車一
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-備課小秘書 閱讀列車二
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-備課小秘書1
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-備課小秘書10
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-備課小秘書11
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-備課小秘書12
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-備課小秘書13
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-備課小秘書14
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-備課小秘書2
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-備課小秘書3
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-備課小秘書4
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-備課小秘書5
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-備課小秘書6
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-備課小秘書7
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-備課小秘書8
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-備課小秘書9
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-小作家練功房
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-本書體例說明
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-版權頁
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-生字表
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-編輯要旨與目次
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-語文天地一
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-語文天地三
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-語文天地二
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-語文天地四
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-跨領域教學架構表
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-閱讀列車一
|   |   |       |       109國小國語5上教師專用課本PDF-閱讀列車二
|   |   |       |
|   |   |       ---5上教用習作PDF
|   |   |               109國小國語5上教用習作PDF-1
|   |   |               109國小國語5上教用習作PDF-10
|   |   |               109國小國語5上教用習作PDF-11
|   |   |               109國小國語5上教用習作PDF-12
|   |   |               109國小國語5上教用習作PDF-13
|   |   |               109國小國語5上教用習作PDF-14
|   |   |               109國小國語5上教用習作PDF-2
|   |   |               109國小國語5上教用習作PDF-3
|   |   |               109國小國語5上教用習作PDF-4
|   |   |               109國小國語5上教用習作PDF-5
|   |   |               109國小國語5上教用習作PDF-6
|   |   |               109國小國語5上教用習作PDF-7
|   |   |               109國小國語5上教用習作PDF-8
|   |   |               109國小國語5上教用習作PDF-9
|   |   |               109國小國語5上教用習作PDF-圖片資料來源
|   |   |               109國小國語5上教用習作PDF-版權頁
|   |   |               109國小國語5上教用習作PDF-目次
|   |   |               109國小國語5上教用習作PDF-閱讀列車一
|   |   |               109國小國語5上教用習作PDF-閱讀列車二
|   |   |
|   |   +---數學
|   |   |   ---數學5上
|   |   |       +---教師專用習作PDF
|   |   |       |       01_數學5上教師專用習作PDF_目次
|   |   |       |       02_數學5上教師專用習作PDF_ch1
|   |   |       |       03_數學5上教師專用習作PDF_ch2
|   |   |       |       04_數學5上教師專用習作PDF_ch3
|   |   |       |       05_數學5上教師專用習作PDF_ch4
|   |   |       |       06_數學5上教師專用習作PDF_ch5
|   |   |       |       07_數學5上教師專用習作PDF_綜合練習一
|   |   |       |       08_數學5上教師專用習作PDF_ch6
|   |   |       |       09_數學5上教師專用習作PDF_ch7
|   |   |       |       10_數學5上教師專用習作PDF_ch8
|   |   |       |       11_數學5上教師專用習作PDF_ch9
|   |   |       |       12_數學5上教師專用習作PDF_ch10
|   |   |       |       13_數學5上教師專用習作PDF_綜合練習二
|   |   |       |
|   |   |       ---教師專用課本PDF
|   |   |               01_數學5上教師專用課本PDF_目次
|   |   |               02_數學5上教師專用課本PDF_ch1
|   |   |               03_數學5上教師專用課本PDF_ch2
|   |   |               04_數學5上教師專用課本PDF_ch3
|   |   |               05_數學5上教師專用課本PDF_ch4
|   |   |               06_數學5上教師專用課本PDF_ch5
|   |   |               07_數學5上教師專用課本PDF_加油小站一
|   |   |               08_數學5上教師專用課本PDF_ch6
|   |   |               09_數學5上教師專用課本PDF_ch7
|   |   |               10_數學5上教師專用課本PDF_ch8
|   |   |               11_數學5上教師專用課本PDF_ch9
|   |   |               12_數學5上教師專用課本PDF_ch10
|   |   |               13_數學5上教師專用課本PDF_加油小站二
|   |   |
|   |   +---社會
|   |   |   ---社會5上
|   |   |       +---教師專用課本
|   |   |       |       109國小社會5上教師專用課本PDF-單元1
|   |   |       |       109國小社會5上教師專用課本PDF-單元2
|   |   |       |       109國小社會5上教師專用課本PDF-單元3
|   |   |       |       109國小社會5上教師專用課本PDF-單元4
|   |   |       |       109國小社會5上教師專用課本PDF-單元5
|   |   |       |       109國小社會5上教師專用課本PDF-單元6
|   |   |       |       109國小社會5上教師專用課本PDF-圖片資料來源
|   |   |       |       109國小社會5上教師專用課本PDF-本書體例說明
|   |   |       |       109國小社會5上教師專用課本PDF-目次
|   |   |       |       109國小社會5上教師專用課本PDF-習作
|   |   |       |       109國小社會5上教師專用課本PDF-臺灣歷史時時通
|   |   |       |       109國小社會5上教師專用課本PDF-附件-1
|   |   |       |       109國小社會5上教師專用課本PDF-附件-2
|   |   |       |       109國小社會5上教師專用課本PDF-附件-3
|   |   |       |
|   |   |       ---教用習作
|   |   |               109國小社會5上教用習作PDF-單元1
|   |   |               109國小社會5上教用習作PDF-單元2
|   |   |               109國小社會5上教用習作PDF-單元3
|   |   |               109國小社會5上教用習作PDF-單元4
|   |   |               109國小社會5上教用習作PDF-單元5
|   |   |               109國小社會5上教用習作PDF-單元6
|   |   |               109國小社會5上教用習作PDF-圖片資料來源
|   |   |               109國小社會5上教用習作PDF-目次
|   |   |
|   |   ---自然
|   |       ---自然5上
|   |         +---2.習作
|   |         |       109國小自然5上教用習作PDF_第1單元
|   |         |       109國小自然5上教用習作PDF_第2單元
|   |         |       109國小自然5上教用習作PDF_第3單元
|   |         |       109國小自然5上教用習作PDF_第4單元
|   |         |
|   |         ---3.教師專用課本
|   |                   109國小自然5上教師專用課本PDF_第1單元
|   |                   109國小自然5上教師專用課本PDF_第2單元
|   |                   109國小自然5上教師專用課本PDF_第2單元_拉頁
|   |                   109國小自然5上教師專用課本PDF_第3單元
|   |                   109國小自然5上教師專用課本PDF_第4單元
|   |
|   +---109上康軒國小
|   |   +---國語
|   |   |   +---國語5上習作
|   |   |   |       國語5上第01課教專(習作)
|   |   |   |       國語5上第02課教專(習作)
|   |   |   |       國語5上第03課+教專(習作)PDF
|   |   |   |       國語5上第04課+教專(習作)PDF
|   |   |   |       國語5上第05課教專(習作)
|   |   |   |       國語5上第06課教專(習作)
|   |   |   |       國語5上第07課教專(習作)
|   |   |   |       國語5上第08課教專(習作)
|   |   |   |       國語5上第09課教專(習作)
|   |   |   |       國語5上第10課教專(習作)
|   |   |   |       國語5上第11課教專(習作)
|   |   |   |       國語5上第12課教專(習作)
|   |   |   |       國語5上第13課教專(習作)
|   |   |   |       國語5上第14課教專(習作)
|   |   |   |       國語5上閱讀階梯一教專(習作)
|   |   |   |       國語5上閱讀階梯二教專(習作)
|   |   |   |
|   |   |   ---國語5上課本
|   |   |         國語5上第01課教專(課本)PDF
|   |   |         國語5上第02課教專(課本)PDF
|   |   |         國語5上第03課教專(課本)PDF
|   |   |         國語5上第05課教專(課本)PDF
|   |   |         國語5上第06課教專(課本)PDF
|   |   |         國語5上第07課教專(課本)PDF
|   |   |         國語5上第08課教專(課本)PDF
|   |   |         國語5上第09課教專(課本)PDF
|   |   |         國語5上第10課教專(課本)PDF
|   |   |         國語5上第11課教專(課本)PDF
|   |   |         國語5上第12課教專(課本)PDF
|   |   |         國語5上第13課教專(課本)PDF
|   |   |         國語5上第14課教專(課本)PDF
|   |   |         國語5上統整活動一教專(課本)PDF
|   |   |         國語5上統整活動三教專(課本)PDF
|   |   |         國語5上統整活動二教專(課本)PDF
|   |   |         國語5上統整活動四教專(課本)PDF
|   |   |         國語5上閱讀階梯一教專(課本)PDF
|   |   |         國語5上閱讀階梯二教專(課本)PDF
|   |   |
|   |   +---數學
|   |   |   +---數學5上習作
|   |   |   |       小數5上習作_CH1
|   |   |   |       小數5上習作_CH10
|   |   |   |       小數5上習作_CH2
|   |   |   |       小數5上習作_CH3
|   |   |   |       小數5上習作_CH4
|   |   |   |       小數5上習作_CH5
|   |   |   |       小數5上習作_CH6
|   |   |   |       小數5上習作_CH7
|   |   |   |       小數5上習作_CH8
|   |   |   |       小數5上習作_CH9
|   |   |   |       小數5上習作_綜一
|   |   |   |       小數5上習作_綜二
|   |   |   |       小數5上習教_CH1
|   |   |   |       小數5上習教_CH10
|   |   |   |       小數5上習教_CH2
|   |   |   |       小數5上習教_CH3
|   |   |   |       小數5上習教_CH4
|   |   |   |       小數5上習教_CH5
|   |   |   |       小數5上習教_CH6
|   |   |   |       小數5上習教_CH7
|   |   |   |       小數5上習教_CH8
|   |   |   |       小數5上習教_CH9
|   |   |   |       小數5上習教_綜一
|   |   |   |       小數5上習教_綜二
|   |   |   |
|   |   |   ---數學5上課本
|   |   |         小數5上課本CH1
|   |   |         小數5上課本CH10
|   |   |         小數5上課本CH2
|   |   |         小數5上課本CH3
|   |   |         小數5上課本CH4
|   |   |         小數5上課本CH5
|   |   |         小數5上課本CH6
|   |   |         小數5上課本CH7
|   |   |         小數5上課本CH8
|   |   |         小數5上課本CH9
|   |   |
|   |   +---社會
|   |   |   +---社會5上習作
|   |   |   |       社會5上1-1習作教師版
|   |   |   |       社會5上1-2習作教師版
|   |   |   |       社會5上2-1習作教師版
|   |   |   |       社會5上2-2習作教師版
|   |   |   |       社會5上2-3習作教師版
|   |   |   |       社會5上3-1習作教師版
|   |   |   |       社會5上3-2習作教師版
|   |   |   |       社會5上4-1習作教師版
|   |   |   |       社會5上4-2習作教師版
|   |   |   |       社會5上5-1習作教師版
|   |   |   |       社會5上5-2習作教師版
|   |   |   |       社會5上6-1習作教師版
|   |   |   |       社會5上6-2習作教師版
|   |   |   |
|   |   |   ---社會5上課本
|   |   |         社會5上1-1課本
|   |   |         社會5上1-2課本
|   |   |         社會5上2-1課本
|   |   |         社會5上2-2課本
|   |   |         社會5上2-3課本
|   |   |         社會5上3-1課本
|   |   |         社會5上3-2課本
|   |   |         社會5上4-1課本
|   |   |         社會5上4-2課本
|   |   |         社會5上5-1課本
|   |   |         社會5上5-2課本
|   |   |         社會5上6-1課本
|   |   |         社會5上6-2課本
|   |   |         社會5上課本-拉頁01
|   |   |         社會5上課本-拉頁02
|   |   |         社會5上課本-拉頁03
|   |   |         社會5上課本-附件
|   |   |
|   |   ---自然
|   |       +---自然5上習作
|   |       |       小自5上習作-1
|   |       |       小自5上習作-2
|   |       |       小自5上習作-3
|   |       |       小自5上習作-4
|   |       |
|   |       ---自然5上課本
|   |               小自5上課本-1
|   |               小自5上課本-2
|   |               小自5上課本-3
|   |               小自5上課本-4
|   |
|   ---109上翰林國小
|       +---國語
|       |   ---國語5上高
|       |       +---習作
|       |       |       23-109國語5上教師專用習作-目次+L01(109f180459)
|       |       |       24-109國語5上教師專用習作-L02(109f180460)
|       |       |       25-109國語5上教師專用習作-L03(109f180461)
|       |       |       26-109國語5上教師專用習作-L04(109f180462)
|       |       |       27-109國語5上教師專用習作-L05(109f180463)
|       |       |       28-109國語5上教師專用習作-L06(109f180464)
|       |       |       29-109國語5上教師專用習作-L07(109f180465)
|       |       |       30-109國語5上教師專用習作-閱讀1(109f180466)
|       |       |       31-109國語5上教師專用習作-L08(109f180467)
|       |       |       32-109國語5上教師專用習作-L09(109f180468)
|       |       |       33-109國語5上教師專用習作-L10(109f180469)
|       |       |       34-109國語5上教師專用習作-L11(109f180470)
|       |       |       35-109國語5上教師專用習作-L12(109f180471)
|       |       |       36-109國語5上教師專用習作-L13(109f180472)
|       |       |       37-109國語5上教師專用習作-L14(109f180473)
|       |       |       38-109國語5上教師專用習作-閱讀2(109f180474)
|       |       |
|       |       ---課本
|       |               01-109國語5上教師專用課本-目次(109f180437)
|       |               02-109國語5上教師專用課本-L01(109f180438)
|       |               03-109國語5上教師專用課本-L02(109f180439)
|       |               04-109國語5上教師專用課本-L03(109f180440)
|       |               05-109國語5上教師專用課本-L04(109f180441)
|       |               06-109國語5上教師專用課本-統整1(109f180442)
|       |               07-109國語5上教師專用課本-L05(109f180443)
|       |               08-109國語5上教師專用課本-L06(109f180444)
|       |               09-109國語5上教師專用課本-L07(109f180445)
|       |               10-109國語5上教師專用課本-統整2(109f180446)
|       |               11-109國語5上教師專用課本-閱讀1(109f180447)
|       |               12-109國語5上教師專用課本-L08(109f180448)
|       |               13-109國語5上教師專用課本-L09(109f180449)
|       |               14-109國語5上教師專用課本-L10(109f180450)
|       |               15-109國語5上教師專用課本-L11(109f180451)
|       |               16-109國語5上教師專用課本-統整3(109f180452)
|       |               17-109國語5上教師專用課本-L12(109f180453)
|       |               18-109國語5上教師專用課本-L13(109f180454)
|       |               19-109國語5上教師專用課本-L14(109f180455)
|       |               20-109國語5上教師專用課本-統整4(109f180456)
|       |               21-109國語5上教師專用課本-閱讀2(109f180457)
|       |               22-109國語5上教師專用課本-本冊生字(109f180458)
|       |               39-109國語5上教師專用課本-心智圖(109f180475)
|       |
|       +---數學
|       |   +---5上教專習作
|       |   |       01-109數學5上習作教用-目次-成書-0401(109f190286)
|       |   |       02-109數學5上習作教用-L01-成書-0331(109f190287)
|       |   |       03-109數學5上習作教用-L02-成書-0331(109f190288)
|       |   |       04-109數學5上習作教用-L03-成書-0331(109f190289)
|       |   |       05-109數學5上習作教用-L04-成書-0331(109f190290)
|       |   |       06-109數學5上習作教用-L05-成書-0331(109f190291)
|       |   |       07-109數學5上習作教用-L06-成書-0407(109f190292)
|       |   |       08-109數學5上習作教用-L07-成書-0331(109f190293)
|       |   |       09-109數學5上習作教用-L08-成書-0331(109f190294)
|       |   |       10-109數學5上習作教用-L09-成書-0407(109f190295)
|       |   |       11-109數學5上習作教用-L10-成書-0331(109f190296)
|       |   |
|       |   ---5上教專課本
|       |         01-109數學5上教專課本-目次-成書-0407(109f190272)
|       |         02-109數學5上教專課本-L01-成書-0407(109f190273)
|       |         03-109數學5上教專課本-L02-成書-0407(109f190274)
|       |         04-109數學5上教專課本-L03-成書-0407(109f190275)
|       |         05-109數學5上教專課本-L04-成書-0407(109f190276)
|       |         06-109數學5上教專課本-L05-成書-0407(109f190277)
|       |         07-109數學5上教專課本-L06-成書-0407(109f190278)
|       |         08-109數學5上教專課本-L07-成書-0407(109f190279)
|       |         09-109數學5上教專課本-L08-成書-0407(109f190280)
|       |         10-109數學5上教專課本-L09-成書-0407(109f190281)
|       |         11-109數學5上教專課本-L10-成書-0407(109f190282)
|       |         12-109數學5上教專課本-測後測卷+自學-成書-0407(109f190283)
|       |         13-109數學5上教專課本-能力檢測-成書-0407(109f190284)
|       |         14-109數學5上教專課本-數學魔法園-成書-0407(109f190285)
|       |
|       +---社會
|       |   +---社會5上習作
|       |   |       109社會5上習作(教用版)-成書內頁(109f263101)
|       |   |
|       |   ---社會5上課本
|       |         01-109社會5上教專-拉頁(109f263102)
|       |         02-109社會5上教專-目次(109f263103)
|       |         03-109社會5上教專-L01(109f263104)
|       |         04-109社會5上教專-L02(109f263105)
|       |         05-109社會5上教專-L03(109f263106)
|       |         06-109社會5上教專-L04(109f263107)
|       |         07-109社會5上教專-L05(109f263108)
|       |         08-109社會5上教專-L06(109f263109)
|       |         09-109社會5上教專-習解(109f263110)
|       |
|       ---自然
|         +---自然5上習作
|         |       01-109自然5上習作目錄(109f198057)
|         |       02-109自然5上習作CH1解答(109f198058)
|         |       03-109自然5上習作CH2解答(109f198059)
|         |       04-109自然5上習作CH3解答(109f198060)
|         |       05-109自然5上習作CH4解答(109f198061)
|         |       06-106自然5上習作附件(刀模)(109f198062)
|         |       06-106自然5上習作附件(印文)(109f198063)
|         |
|         ---自然5上課本
|                   109自然5上教專成書(109f198055)
|
+---109上國小輔助
|   +---109上翰林課堂講義
|   |       109上翰林國語五上課堂講義
|   |       109上翰林數學五上課堂講義
|   |       109上翰林社會五上課堂講義
|   |       109上翰林自然五上課堂講義
|   |
|   +---109南一隨堂
|   |       109上南一國語五上隨堂演練
|   |       南一數學隨堂演練5上
|   |       南一自然隨堂演練5上
|   |
|   ---109康軒重點
|         康軒國語重點複習5上
|         康軒數學重點複習5上
|         康軒社會重點複習5上
|         康軒自然重點複習5上
|
---109上國小門市卷
    +---南一
    |       109上南一國語五上門市卷
    |       109上南一數學五上門市卷
    |       109上南一社會五上門市卷
    |       109上南一自然五上門市卷
    |
    +---康軒
    |       109上康軒國語五上門市卷
    |       109上康軒數學五上門市卷
    |       109上康軒社會五上門市卷
    |       109上康軒自然五上門市卷
    |
    ---翰林
            109上翰林國語五上門市卷
            109上翰林數學五上門市卷
            109上翰林社會五上門市卷
            109上翰林自然五上門市卷
<font color=red>-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=</font>

<a name="1">站長安裝測試環境與安裝說明:</a>
<font color=red>-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=</font>
‧無
<font color=red>-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=</font>
頁: [1]
查看完整版本: 109 學年上學期 國小 5 年級 校用卷、門市卷、作業簿解答、習作解答、輔助教本 繁體中文版