admin 發表於 2022-1-5 17:14:52

109 學年上學期 國小 2 年級 校用卷、門市卷、作業簿解答、習作解答、輔助教本 繁體中文版

<a href=https://www.abodisc.com/affiche.php?ad_id=-1&from=pubbox&goods_id=1806253-109+學年上學期+國小+2+年級+校用卷、門市卷、作業簿解答、習作解答、輔助教本+繁體中文版                  .html><h4>點此購買</h4></a><Pre Style=font-size:10pt;font-family:gulimche><font color=red>-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=</font>
HoneRiSO Rip
<font color=red>-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=</font>
軟體名稱: 109 學年上學期 國小 2 年級 校用卷、門市卷、作業簿解答、習作解答、輔助教本
語系版本: 繁體中文版
光碟片數: 單片裝(單面 DVD)
保護種類: 無
破解說明: <a href=#1>見最底下</a>
系統支援: 適用 32 與 64 位元的 Windows 7/8/8.1/10
硬體需求: PC
軟體類型: 電子試卷
更新日期: 2020.09.03
軟體發行: PIG(U.NKNOW)
官方網站: <a href="https://www.abodisc.com" target=_blank>https://www.abodisc.com</a>
中文網站: <a href="https://xcdex.net/abodisc" target=_blank>https://xcdex.net/abodisc</a>
軟體簡介: (以官方網站為準)
<font color=red>-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=</font>
<font color="#0000ff">109 學年上學期 國小 2 年級
- 校用卷
- 門市卷
- 作業簿解答
- 習作解答
- 輔助教本(全年級、全科目、全版本、含解答)</font>

<font color="#ff0000"><b>所有收錄內容皆為 pdf 電子檔案,適合大部份作業系統平台或手機及平板</b></font>

內容物
+---109上國小作業簿解答
|   +---109上南一作業簿
|   |       南一國語作業簿2上
|   |       南一數學作業簿2上
|   |       南一生活作業簿2上
|   |
|   +---109上康軒作業簿
|   |       康軒國語練習簿2上
|   |       康軒數學練習簿2上
|   |       康軒生活練習簿2上
|   |
|   +---109上翰林作業簿
|   |       109上翰林國語二上作業簿
|   |       109上翰林數學二上作業簿
|   |       109上翰林生活二上作業簿
|   |
|   ---109高昇鑫作業簿
|         109上高昇鑫適南版數學二上作業簿
|         109上高昇鑫適康版數學二上作業簿
|         109上高昇鑫適翰版數學二上作業簿
|
+---109上國小校用卷
|   +---南一
|   |   +---南一國語校卷
|   |   |       109上南一國語二上校卷答
|   |   |       109上南一國語二上校卷題
|   |   |
|   |   +---南一數學校卷
|   |   |       109上南一數學二上校卷答
|   |   |       109上南一數學二上校卷題
|   |   |
|   |   ---南一自然校卷
|   |         109上南一生活二上校卷答
|   |         109上南一生活二上校卷題
|   |
|   +---康軒
|   |   +---康軒國語校卷
|   |   |       109上康軒國語二上答
|   |   |       109上康軒國語二上題
|   |   |
|   |   +---康軒數學校卷
|   |   |       109上康軒數學二上答
|   |   |       109上康軒數學二上題
|   |   |
|   |   ---康軒自然校卷
|   |         109上康軒生活二上答
|   |         109上康軒生活二上題
|   |
|   ---翰林
|       +---翰林國語校卷
|       |       109上翰林國語二上校卷答
|       |       109上翰林國語二上校卷題
|       |
|       +---翰林數學校卷
|       |       109上翰林數學二上校卷答
|       |       109上翰林數學二上校卷題
|       |
|       ---翰林自然校卷
|               109上翰林生活二上校卷答
|               109上翰林生活二上校卷題
|
+---109上國小習作解答
|   +---109上南一國小
|   |   +---國語
|   |   |   ---國文2上
|   |   |       +---2上教師專用課本
|   |   |       |       109國小國語2上教師專用課本PDF-01
|   |   |       |       109國小國語2上教師專用課本PDF-02
|   |   |       |       109國小國語2上教師專用課本PDF-03
|   |   |       |       109國小國語2上教師專用課本PDF-04
|   |   |       |       109國小國語2上教師專用課本PDF-05
|   |   |       |       109國小國語2上教師專用課本PDF-06
|   |   |       |       109國小國語2上教師專用課本PDF-07
|   |   |       |       109國小國語2上教師專用課本PDF-08
|   |   |       |       109國小國語2上教師專用課本PDF-09
|   |   |       |       109國小國語2上教師專用課本PDF-10
|   |   |       |       109國小國語2上教師專用課本PDF-11
|   |   |       |       109國小國語2上教師專用課本PDF-12
|   |   |       |       109國小國語2上教師專用課本PDF-13
|   |   |       |       109國小國語2上教師專用課本PDF-14
|   |   |       |       109國小國語2上教師專用課本PDF-本書設計說明
|   |   |       |       109國小國語2上教師專用課本PDF-版權頁
|   |   |       |       109國小國語2上教師專用課本PDF-生字表
|   |   |       |       109國小國語2上教師專用課本PDF-目次
|   |   |       |       109國小國語2上教師專用課本PDF-認讀字筆順
|   |   |       |       109國小國語2上教師專用課本PDF-語文天地一
|   |   |       |       109國小國語2上教師專用課本PDF-語文天地三
|   |   |       |       109國小國語2上教師專用課本PDF-語文天地二
|   |   |       |       109國小國語2上教師專用課本PDF-語文天地四
|   |   |       |       109國小國語2上教師專用課本PDF-閱讀列車(含目次)
|   |   |       |
|   |   |       ---2上教用習作PDF
|   |   |               109國小國語2上教用習作PDF-1
|   |   |               109國小國語2上教用習作PDF-10
|   |   |               109國小國語2上教用習作PDF-11
|   |   |               109國小國語2上教用習作PDF-12
|   |   |               109國小國語2上教用習作PDF-13
|   |   |               109國小國語2上教用習作PDF-14
|   |   |               109國小國語2上教用習作PDF-2
|   |   |               109國小國語2上教用習作PDF-3
|   |   |               109國小國語2上教用習作PDF-4
|   |   |               109國小國語2上教用習作PDF-5
|   |   |               109國小國語2上教用習作PDF-6
|   |   |               109國小國語2上教用習作PDF-7
|   |   |               109國小國語2上教用習作PDF-8
|   |   |               109國小國語2上教用習作PDF-9
|   |   |               109國小國語2上教用習作PDF-版權頁
|   |   |               109國小國語2上教用習作PDF-目次
|   |   |               109國小國語2上教用習作PDF-附件一
|   |   |               109國小國語2上教用習作PDF-附件二
|   |   |
|   |   +---數學
|   |   |   ---數學2上
|   |   |       +---教師專用習作PDF
|   |   |       |       01_數學2上教師專用習作PDF_給小朋友的話
|   |   |       |       02_數學2上教師專用習作PDF_目次
|   |   |       |       03_數學2上教師專用習作PDF_ch1
|   |   |       |       04_數學2上教師專用習作PDF_ch2
|   |   |       |       05_數學2上教師專用習作PDF_ch3
|   |   |       |       06_數學2上教師專用習作PDF_ch4
|   |   |       |       07_數學2上教師專用習作PDF_ch5
|   |   |       |       08_數學2上教師專用習作PDF_綜合練習一
|   |   |       |       09_數學2上教師專用習作PDF_ch6
|   |   |       |       10_數學2上教師專用習作PDF_ch7
|   |   |       |       11_數學2上教師專用習作PDF_ch8
|   |   |       |       12_數學2上教師專用習作PDF_ch9
|   |   |       |       13_數學2上教師專用習作PDF_ch10
|   |   |       |       14_數學2上教師專用習作PDF_綜合練習二
|   |   |       |
|   |   |       ---教師專用課本PDF
|   |   |               01_數學2上教師專用課本PDF_目次
|   |   |               02_數學2上教師專用課本PDF_ch1
|   |   |               03_數學2上教師專用課本PDF_ch2
|   |   |               04_數學2上教師專用課本PDF_ch3
|   |   |               05_數學2上教師專用課本PDF_ch4
|   |   |               06_數學2上教師專用課本PDF_ch5
|   |   |               07_數學2上教師專用課本PDF_加油小站一
|   |   |               08_數學2上教師專用課本PDF_ch6
|   |   |               09_數學2上教師專用課本PDF_ch7
|   |   |               10_數學2上教師專用課本PDF_ch8
|   |   |               11_數學2上教師專用課本PDF_ch9
|   |   |               12_數學2上教師專用課本PDF_ch10
|   |   |               13_數學2上教師專用課本PDF_加油小站二
|   |   |               14_數學2上教師專用課本PDF_附錄
|   |   |
|   |   ---生活
|   |       ---生活2
|   |         +---教師專用課本
|   |         |       109國小生活2上教師專用課本PDF_主題1
|   |         |       109國小生活2上教師專用課本PDF_主題2
|   |         |       109國小生活2上教師專用課本PDF_主題3
|   |         |       109國小生活2上教師專用課本PDF_主題4
|   |         |       109國小生活2上教師專用課本PDF_主題5
|   |         |       109國小生活2上教師專用課本PDF_主題6
|   |         |       109國小生活2上教師專用課本PDF_目次
|   |         |       109國小生活2上教師專用課本PDF_音樂附錄&補充歌曲
|   |         |
|   |         ---教用習作
|   |                   109國小生活2上教用習作PDF_主題1
|   |                   109國小生活2上教用習作PDF_主題2
|   |                   109國小生活2上教用習作PDF_主題3
|   |                   109國小生活2上教用習作PDF_主題4
|   |                   109國小生活2上教用習作PDF_主題5
|   |                   109國小生活2上教用習作PDF_主題6
|   |
|   +---109上康軒國小
|   |   +---國語
|   |   |   +---國語2上習作
|   |   |   |       國語2上查字典真簡單教專(習作)
|   |   |   |       國語2上查字典真簡單教專(習作)_Compressed
|   |   |   |       國語2上查字典真簡單教專(習作)_Compressed_Compressed
|   |   |   |       國語2上第01課教專(習作)
|   |   |   |       國語2上第02課教專(習作)
|   |   |   |       國語2上第03課教專(習作)
|   |   |   |       國語2上第04課教專(習作)
|   |   |   |       國語2上第05課教專(習作)
|   |   |   |       國語2上第06課教專(習作)
|   |   |   |       國語2上第07課教專(習作)
|   |   |   |       國語2上第08課教專(習作)
|   |   |   |       國語2上第09課教專(習作)
|   |   |   |       國語2上第10課教專(習作)
|   |   |   |       國語2上第11課教專(習作)
|   |   |   |       國語2上第12課教專(習作)
|   |   |   |       國語2上閱讀階梯教專(習作) (1)
|   |   |   |       國語2上閱讀階梯教專(習作) (2)
|   |   |   |       國語2上閱讀階梯教專(習作)
|   |   |   |
|   |   |   ---國語2上課本
|   |   |         國語2上我會自己讀(一)教專(課本)
|   |   |         國語2上我會自己讀(三)教專(課本)
|   |   |         國語2上我會自己讀(二)教專(課本)
|   |   |         國語2上我會自己讀(四)教專(課本)
|   |   |         國語2上查字典真簡單教專(課本)
|   |   |         國語2上第01課教專(課本)
|   |   |         國語2上第02課教專(課本)
|   |   |         國語2上第03課教專(課本)
|   |   |         國語2上第04課教專(課本)
|   |   |         國語2上第05課教專(課本)
|   |   |         國語2上第06課教專(課本)
|   |   |         國語2上第07課教專(課本)
|   |   |         國語2上第08課教專(課本)
|   |   |         國語2上第09課教專(課本)
|   |   |         國語2上第10課教專(課本)
|   |   |         國語2上第11課教專(課本)
|   |   |         國語2上第12課教專(課本)
|   |   |         國語2上閱讀階梯教專(課本)
|   |   |
|   |   +---數學
|   |   |       109上康軒數學二上習作+課本
|   |   |       數學2上生活中的數學課本
|   |   |       數學2上第01單元課本
|   |   |       數學2上第02單元課本
|   |   |       數學2上第03單元課本
|   |   |       數學2上第04單元課本
|   |   |       數學2上第05單元課本
|   |   |       數學2上第06單元課本
|   |   |       數學2上第07單元課本
|   |   |       數學2上第08單元課本
|   |   |       數學2上第09單元課本
|   |   |       數學2上第10單元課本
|   |   |
|   |   ---生活
|   |       +---生活2上習作
|   |       |       小生2上習作-1
|   |       |       小生2上習作-2
|   |       |       小生2上習作-3
|   |       |       小生2上習作-4
|   |       |       小生2上習作-5
|   |       |       小生2上習作-6
|   |       |       小生2上習作-解答-1
|   |       |       小生2上習作-解答-2
|   |       |       小生2上習作-解答-3
|   |       |       小生2上習作-解答-4
|   |       |       小生2上習作-解答-5
|   |       |       小生2上習作-解答-6
|   |       |
|   |       ---生活2上課本
|   |               小生2上課本-1-1
|   |               小生2上課本-1-2
|   |               小生2上課本-1-3
|   |               小生2上課本-2-1
|   |               小生2上課本-2-2
|   |               小生2上課本-2-3
|   |               小生2上課本-3-1
|   |               小生2上課本-3-2
|   |               小生2上課本-4-1
|   |               小生2上課本-4-2
|   |               小生2上課本-4-3
|   |               小生2上課本-5-1
|   |               小生2上課本-5-2
|   |               小生2上課本-6-1
|   |               小生2上課本-6-2
|   |               小生2上課本附錄
|   |               生活2上課本附件
|   |
|   ---109上翰林國小
|       +---國語
|       |   ---國語2上低
|       |       +---習作
|       |       |       22-109國語2上教專習作成書內頁-目次-0528(109f253838)
|       |       |       23-109國語2上教專習作成書內頁-L01-0528(109f253839)
|       |       |       24-109國語2上教專習作成書內頁-L02-0528(109f253840)
|       |       |       25-109國語2上教專習作成書內頁-L03-0528(109f253841)
|       |       |       26-109國語2上教專習作成書內頁-統整一-0528(109f253842)
|       |       |       27-109國語2上教專習作成書內頁-L04-0528(109f253843)
|       |       |       28-109國語2上教專習作成書內頁-L05-0528(109f253844)
|       |       |       29-109國語2上教專習作成書內頁-L06-0528(109f253845)
|       |       |       30-109國語2上教專習作成書內頁-統整二-0528(109f253846)
|       |       |       31-109國語2上教專習作成書內頁-來閱讀一-0528(109f253847)
|       |       |       32-109國語2上教專習作成書內頁-L07-0528(109f253848)
|       |       |       33-109國語2上教專習作成書內頁-L08-0528(109f253849)
|       |       |       34-109國語2上教專習作成書內頁-L09-0528(109f253850)
|       |       |       35-109國語2上教專習作成書內頁-統整三-0529(109f253851)
|       |       |       36-109國語2上教專習作成書內頁-L10-0528(109f253852)
|       |       |       37-109國語2上教專習作成書內頁-L11-0528(109f253853)
|       |       |       38-109國語2上教專習作成書內頁-L12-0528(109f253854)
|       |       |       39-109國語2上教專習作成書內頁-統整四-0528(109f253855)
|       |       |       40-109國語2上教專習作成書內頁-來閱讀二-0528(109f253856)
|       |       |       41-109國語2上教專習作成書內頁-心智圖-0528(109f253857)
|       |       |
|       |       ---課本
|       |               01-109國語2上教專課本成書內頁-目次-0528(109f253858)
|       |               02-109國語2上教專課本成書內頁-L01-0528(109f253859)
|       |               03-109國語2上教專課本成書內頁-L02-0528(109f253819)
|       |               04-109國語2上教專課本成書內頁-L03-0528(109f253820)
|       |               05-109國語2上教專課本成書內頁-統整一-0528(109f253821)
|       |               06-109國語2上教專課本成書內頁-L04-0529(109f253822)
|       |               07-109國語2上教專課本成書內頁-L05-0528(109f253823)
|       |               08-109國語2上教專課本成書內頁-L06-0528(109f253824)
|       |               09-109國語2上教專課本成書內頁-統整二-05287(109f253825)
|       |               10-109國語2上教專課本成書內頁-來閱讀一-0528(109f253826)
|       |               11-109國語2上教專課本成書內頁-L07-0528(109f253827)
|       |               12-109國語2上教專課本成書內頁-L08-0529(109f253828)
|       |               13-109國語2上教專課本成書內頁-L09-0528(109f253829)
|       |               14-109國語2上教專課本成書內頁-統整三-0528(109f253830)
|       |               15-109國語2上教專課本成書內頁-L10-0528(109f253831)
|       |               16-109國語2上教專課本成書內頁-L11-0528(109f253832)
|       |               17-109國語2上教專課本成書內頁-L12-0529(109f253833)
|       |               18-109國語2上教專課本成書內頁-統整四-0528(109f253834)
|       |               19-109國語2上教專課本成書內頁-來閱讀二-0528(109f253835)
|       |               20-109國語2上教專課本成書內頁-生字表-0528(109f253836)
|       |               21-109國語2上教專課本成書內頁-自學書目-0528(109f253837)
|       |
|       +---數學
|       |   +---2上教專習作
|       |   |       01-109數學2上教習-目次-成書-0624(109f320718)
|       |   |       02-109數學2上教習-L01-成書-0629(109f320719)
|       |   |       03-109數學2上教習-L02-成書-0629(109f320720)
|       |   |       04-109數學2上教習-L03-成書-0629(109f320721)
|       |   |       05-109數學2上教習-L04-成書-0629(109f320722)
|       |   |       06-109數學2上教習-L05-成書-0629(109f320723)
|       |   |       07-109數學2上教習-L06-成書-0629(109f320724)
|       |   |       08-109數學2上教習-L07-成書-0629(109f320725)
|       |   |       09-109數學2上教習-L08-成書-0629(109f320726)
|       |   |       10-109數學2上教習-L09-成書-0629(109f320727)
|       |   |       11-109數學2上教習-L10-成書-0629(109f320728)
|       |   |       12-109數學2上教習-瘋狂練功坊-成書-0701(109f320729)
|       |   |
|       |   ---2上教專課本
|       |         01-109數學2上教專-目次-成書-0707(109f320703)
|       |         02-109數學2上教專-L01-成書-0707(109f320704)
|       |         03-109數學2上教專-L02-成書-0707(109f320705)
|       |         04-109數學2上教專-L03-成書-0707(109f320706)
|       |         05-109數學2上教專-L04-成書-0707(109f320707)
|       |         06-109數學2上教專-L05-成書-0708(109f320708)
|       |         07-109數學2上教專-L06-成書-0707(109f320709)
|       |         08-109數學2上教專-L07-成書-0707(109f320710)
|       |         09-109數學2上教專-L08-成書-0708(109f320711)
|       |         10-109數學2上教專-L09-成書-0706(109f320712)
|       |         11-109數學2上教專-L10-成書-0707(109f320713)
|       |         12-109數學2上教專-課程綱要-成書-0707(109f320714)
|       |         13-109數學2上教專-繪本教學-成書-0707(109f320715)
|       |         14-109數學2上教專-前後測卷-成書-0707(109f320716)
|       |         15-109數學2上教專-素養學習單-成書-0708(109f320717)
|       |
|       ---生活
|         +---生活2上習作
|         |       109生活2上習作(解答)成書內頁(109f198008)
|         |
|         ---生活2上課本
|                   00-109國小生活2上教專成書內頁(目次前)(109f197999)
|                   01-109國小生活2上教專成書內頁ch1(109f198000)
|                   02-109國小生活2上教專成書內頁ch2(109f198001)
|                   03-109國小生活2上教專成書內頁ch3(109f198002)
|                   04-109國小生活2上教專成書內頁ch4(109f198003)
|                   05-109國小生活2上教專成書內頁ch5(109f198004)
|                   06-109國小生活2上教專成書內頁ch6(109f198005)
|                   07-109國小生活2上教專成書內頁(習解)(109f198006)
|
+---109上國小輔助
|   +---109上翰林課堂講義
|   |       109上翰林國語二上課堂講義
|   |       109上翰林數學二上課堂講義
|   |       109上翰林生活二上課堂講義
|   |
|   +---109南一隨堂
|   |       南一國語隨堂演練2上
|   |       南一數學隨堂演練2上
|   |
|   ---109康軒重點
|         康軒國語重點複習2上
|         康軒數學重點複習2上
|
---109上國小門市卷
    +---南一
    |       109上南一國語二上門市卷
    |       109上南一數學二上門市卷
    |       109上南一生活二上門市卷
    |
    +---康軒
    |       109上康軒國語二上門市卷
    |       109上康軒數學二上門市卷
    |       109上康軒生活二上門市卷
    |       109上康軒自然二上門市卷
    |
    ---翰林
            109上翰林國語二上門市卷
            109上翰林數學二上門市卷
            109上翰林生活二上門市卷
<font color=red>-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=</font>

<a name="1">站長安裝測試環境與安裝說明:</a>
<font color=red>-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=</font>
‧無
<font color=red>-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=</font>
頁: [1]
查看完整版本: 109 學年上學期 國小 2 年級 校用卷、門市卷、作業簿解答、習作解答、輔助教本 繁體中文版